Δραστηριότητες σχολείου 2016-17

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο μερικές από τις φετινές δραστηριότητες του σχολείου μας, εν συντομία.

 

 Δραστηριότητες σχολείου σχ. έτους 2016-17

 

Γι'  αυτούς που αγαπάνε να ερευνούν και να μαθαίνουν.

 

 

Διαδραστικά βιβλία

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Μία πολύ χρήσιμη δραστηριότητα για το σπίτι είναι οι μαθητές να εξερευνούν τα διαδραστικά βιβλία μαθητή του Υπουργείου Παιδείας. Είτε το ζητήσει συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός, είτε όχι. Τα διαδραστικά βιβλία μπορεί κανείς να τα βρει στην ιστοσελίδα:

http://ebooks.edu.gr

Εξερευνώντας σελίδα - σελίδα τα διαδραστικά βιβλία ο μαθητής θα βρει ασκήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες για τα καθημερινά του μαθήματα.

Για να μπορεί όμως κανείς να τρέξει όλες τις ασκήσεις της σελίδας θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει την Java και να κάνει επιπλέον μία ρύθμιση.

1)Στο http://www.java.com εγκαθιστούμε την Java ακολουθώντας τις οδηγίες.

2)Όταν τελειώσει η εγκατάσταση πηγαίνουμε στο κουμπί έναρξη, στα προγράμματα του υπολογιστή μας, εντοπίζουμε το πρόγραμμα Java και εκτελούμε το ?Configure Java?. Πηγαίνουμε στην καρτέλα ?Security? και πατάμε το κουμπί ?Edit site list?. Στη άδεια λίστα των sites πληκτρολογούμε το site: http://ebooks.edu.gr και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί ?Add?. Μετά ?Συνέχεια? και ?OK?. Αυτό ήταν. Τώρα μπορούμε να τρέξουμε όλες τις ασκήσεις.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Το  πρόγραμμα μαθημάτων είναι εδώ. Καθημερινά όμως μπορεί να υπάρχουν αλλαγές λόγω απουσίας των καθηγητών για επιμόρφωση ή για άλλους λόγους.

 

 

Χαρακτηρισμός φοίτησης

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί ένα ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που συμπληρώνεται στο σχολείο δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδ/κό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλεται δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια.
γ) Κατ' εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό δέκα τέσσερις (114), και όχι πέρα από τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικό Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του κοσμιοτάτη. Ο προβλεπόμενος μέσος όρος βαθμού 15 έχει έννοια μετά τη στρογγυλοποίησή του ττρος τον πλησιέστερο ακέραιο.
Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ως επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου
2. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό δέκα τέσσερις (114), και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, αλλά η φοίτηση του δε χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1.
Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δέκα τέσσερις (214) απουσίες εφόσον οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ του άρθρου 1 και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
Μαθητής Γυμνασίου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση στα μαθήματα της Α' Ομάδας και σε γραπτή εξέταση στο σχέδιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών της Β' Ομάδας. Στα υπόλοιπα μαθήματα της Β' Ομάδας δεν εξετάζεται, αλλά κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος.
3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.